1

Topic: orbit of planets

सूर्य हा centerआहे ,सूर्याचे mass सर्वापेक्षा जास्त आहे, तर मगसर्व ग्रहाना तो स्वतः कडे attract का करत नाही, by Newton's law of gravitation   F= -GMm/r^2
ते सर्व ग्रह आपपल्या कक्षे मध्ये सूर्या भोवती का फिरतात,  त्याचे कारण काय?
प्रत्येक ग्रहाचे mass कमी _ जास्त असून सुधा ते सूयाकडे attract का होत नाहीत याचे कारण काय.

2

Re: orbit of planets

It is right that every planet attract by the sun.
but they does not collide with each other due to accelerated motion.
Every planet attract towards the sun as well as they have acceleration.
that is why they are not collide and make orbit around the sun.