1

Topic: core & pole

पृथ्वीच्या  आतकोर आहे का?असल्यास  तोकोर liquid metal असेल , तर त्याचे तापमान कीती असेल ,व तो कोर स्वतः भोवती फिरत असेल का? असल्यास  त्याचे तापमान का जानवत नाही,,व पृथ्वीला २ध्रुव कशामुछे आहेत,
जर पृथ्वीच्या आत कोर असलतर मगg acceleration due gravity constant का नाही,